polska-3english-3ukraina-3rosja-3wybierz język

W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

rodo

Szanowni Państwo, od 25.05.2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Administratorem Państwa danych osobowych jest FINGROW Consulting Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), adres: ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000712412, REGON: 368853170, NIP: 7010781327, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których Spółka realizuje wyżej wymienione cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, zaś w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do chwili wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez cały czas trwania umowy, jak również po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony danych osobowych w Spółce można kierować na adres: biuro@fingrow-group.com.